dịch vụ công trực tuyến

Đăng lúc: 09:08:43 24/02/2023 (GMT+7)

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nƣớc. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc, phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng mạng. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đƣợc xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cơ quan nhà nƣớc giảm thiểu đƣợc áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức đƣợc phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trƣớc hết chúng ta cần phải hiểu một số khái niệm cơ bản sau:

-    Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nƣớc đƣợc cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trƣờng mạng. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, cụ thể:

-   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

-   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép ngƣời sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ theo yêu cầu. Hồ sau khi hoàn thiện đƣợc gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

-   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép ngƣời sử dụng điền gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến quan, tổ


chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đƣợc thực hiện trên môi trƣờng mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả đƣợc thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

-   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép ngƣời sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) đƣợc thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả thể đƣợc thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến ngƣời sử dụng.

Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và đƣợc công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/

Đối với các thủ tuc hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, thì tổ chức, ngƣời dân và doanh nghiệp có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày với các cơ quan hành chính nhà nƣớc tại bất cứ đâu, chỉ cần có kết nối internet, trên một địa chỉ duy nhất là Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/.

Nếu trƣớc đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nƣớc chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phƣơng thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đƣợc thực hiện trên môi trƣờng mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả đƣợc thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc đƣợc thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến ngƣời sử dụng (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngƣời dân, doanh nghiệp đƣợc thụ hưởng nhiều lợi ích nhƣ: tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; chi phí gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh đƣợc tệ nạn nhũng nhiều, quan liêu, phiền hà…. Ngoài ra, thông qua mạng internet, tổ chức, ngƣời dân, doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết đƣợc hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý. Ngày gửi, hồ sơ gửi đã đúng chưa, hồ sơ cần bổ sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... đƣợc hiển thị minh bạch rõ ràng.

Bên cạnh đó, UBND huyện và các xã trên địa bàn huyện cũng đã phối hợp với Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp. Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mang lại và để góp phần vào công tác cải cách hành chính của huyện nhà đề nghị bà con Nhân dân và Doanh nghiệp trên địa bàn xã Hoằng Lưu  khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/ hoặc đến Bộ phận Một cửa của


UBND xã Hoằng Lưu để được hướng dẫn nộp hồ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

 
 
  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc