Phổ biến tuyên truyền

Những lưu ý khi điều trị F0 tại nhà

Những lưu ý khi điều trị F0 tại nhà

BÀI TUYÊN TRUYỀN Về tác hại của việc sử lý rác thải không hợp vệ sinh và biện pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đúng cách.

BÀI TUYÊN TRUYỀN Về tác hại của việc sử lý rác thải không hợp vệ sinh và biện pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đúng cách.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 XÃ HOẰNG LƯU TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TRUYÊN TRUYỀN.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 XÃ HOẰNG LƯU TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TRUYÊN TRUYỀN.

- BCĐ phòng chống dịch co vid 19 xã Hoằng Lưu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn

- BCĐ phòng chống dịch co vid 19 xã Hoằng Lưu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn

Người dân đồng tình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân đồng tình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân đồng tình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân đồng tình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

tuyên truyền về ATTP

tuyên truyền về ATTP

thông báo phòng chống dịch covid 19

thông báo phòng chống dịch covid 19

Xã hoằng Lưu ra quân làm thủy lợi

Xã hoằng Lưu ra quân làm thủy lợi

bài tuyền truyền phòng chống dịch Covid19

ài tuyền truyền phòng chống dịch Covid19

thông báo kiểm tra an toàn thực phẩm

thông báo kiểm tra an toàn thực phẩm

tuyên truyền pháo nỗ

tuyên truyền pháo nỗ
12