Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 11 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 11 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 11 năm 2023

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 11 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 04 tháng 10 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 04 tháng 10 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 10 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 10 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 10 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 10 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 10 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 10 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 9 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 9 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 8 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 8 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 02 tháng 8 năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 02 tháng 8 năm 2023