Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 02 tháng 6 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC từ ngày 10/06/2024 đến ngày 14/06/2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 06 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC từ ngày 03/06/2024 đến ngày 07/06/2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC từ ngày 20/05//2024 đến ngày 24/05/2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 03 tháng 05 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC từ ngày 13/05/2024 đến ngày 17/05/2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 02 tháng 5 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC từ ngày 06/05/2024 đến ngày 10/05/2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 05 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 05 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 4 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 4 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 4 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 4 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 02 tháng 04 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 02 tháng 04 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 03 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 03 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 03 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 03 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 02 năm 2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 02 năm 2024