Công khai kết quả giải quyết TTHC

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 10 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 10 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 5 tháng 9 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 5 tháng 9 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 09 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 09 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 9 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 9 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 02 tháng 09 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 02 tháng 09 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 09 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 09 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 8 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 8 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 8 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 8 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 2 tháng 8 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 2 tháng 8 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 1 tháng 8 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 1 tháng 8 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 7 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 7 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 7 năm 2021

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 7 năm 2021