Công khai kết quả giải quyết TTHC

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tần 2 tháng 8 năm 2022 t(ừ ngày 08 đến ngày 12/08/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tần 2 tháng 8 năm 2022

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 01/8/2022 (từ ngày 02 đến ngày 05/08/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 01/8/2022 (từ ngày 02 đến ngày 05/08/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 7 năm 2022 (từ ngày 24/7 đến ngày 29/07/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 7 năm 2022 (từ ngày 24/7 đến ngày 29/07/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 8 năm 2022 (từ ngày 18 đến ngày 22/07/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 8 năm 2022 (từ ngày 18 đến ngày 22/07/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 2/07/2022 (từ ngày 11 đến ngày 15/07/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 2/07/2022 (từ ngày 11 đến ngày 15/07/2022)

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 07 năm 2022 ( từ ngày 04 đến ngày 08/07/2022)

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 07 năm 2022 ( từ ngày 04 đến ngày 08/07/2022)

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 5 tháng 6 năm 2022 ( từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/07/2022)

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 5 tháng 6 năm 2022 ( từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/07/2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 6 năm 2022 ( từ ngày 13 đễn ngày 17 tháng 6 năm 2022 )

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 6 năm 2022 ( từ ngày 13 đễn ngày 17 tháng 6 năm 2022)

cồn khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 6 năm 2022

cồn khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 6 năm 2022

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 5 năm 2022

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 5 năm 2022

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 5 năm 2022

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 5 năm 2022