Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 73-QĐ/ĐU16/8/2023Kiện toàn BCĐ XD NTM
Số 13-TB/ĐU16/8/2023Phân công chỉ đạo và dự sinh hoạt vòng 2 của cấp ủy viên
số: 50/NQ - HĐND28/7/2023Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công
Số: 49/NQ-HĐND28/7/2023về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2023
Số: 51/NQ-HĐND28/7/2023về sử dụng nguồn dự phòng ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023
Số 07/KH-UBND10/01/2023Kế hoạch trước trong sau Tết năm 2023 và Lịch phân công Trực Tết
Số: 01/KH-UBND05/01/2023Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023
Số: 252/QĐ-UBND30/12/2022Quyết định ban hành KH cải cách hành chính năm 2023
Số: 43/NQ - HĐND27/12/2022Về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã năm 2023
Số: 45/NQ -HĐND27/12/2022Về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã năm 2023
Số: 01/QĐ-HĐND27/12/2022Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2023
Số: 47/NQ - HĐND27/12/2022Về Phê chuẩn dự toán ngân sách xã năm 2023
Số: 48/NQ - HĐND27/12/2022Về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023
Số: 43/NQ - HĐND27/12/2022Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh năm 2023
Số: 75/BC-UBND13/09/2021Báo cáo kỷ luật kỷ cương hành chính Quý III năm 2021
Số: 49/TTr-UBND09/09/2021Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác 2 năm thực hiện KH 99
Số: 71/BC-UBND01/09/2021Báo cáo sd công dân đến bv hợp lực
Số: 219/QĐ-UBND31/08/2021Thành lập tổ rà soát hộ nghèo thôn Phục Lễ
Số: 211/QĐ-UBND30/08/2021Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lâm diêm ngư nghiệp 2021
1/1