XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

NĂM 2021, HUYỆN HOẰNG HOÁ PHẤN ĐẤU CÓ 3 XÃ NTM NÂNG CAO, 6 THÔN ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU; XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT THÔN KIỂU MẪU”.

Với quan điểm, xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Hoằng Hóa xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2020 - 2025.

xã Hoằng Lưu triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn hộ

xã Hoằng Lưu triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn hộ