Truy cập

Hôm nay:
7
Hôm qua:
221
Tuần này:
706
Tháng này:
2780
Tất cả:
85505

Ý kiến thăm dò

công khai TTHC

Ngày 06/09/2019 07:16:10

  ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Xà HOẰNG LƯU                                      Độc lập –               


 

 BIỂU MẪU CÔNG KHAI TTHC NĂM 2019 (1).xls

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy định công khai giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND quý 3 năm 2019

 

Thực hiện công văn số 516/SNV-CCHC ngày 27/4/2017 của Sở nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Hoằng Lưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện quý 3  năm 2019 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo quy định công khai, UBND xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức về quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức và nhân dân để thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính; tạo điều kiện để người dân thực hiện tốt vai trò giám sát đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng về giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC; CÔNG KHAI XIN LỖI TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1. Việc thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC:

Qúy 3 năm 2019, nhìn chung việc thực hiện quy định công khai kết quả giải quyết TTHC; Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC được UBND xã thực hiện tương đối ngiêm túc. UBND xã đã kịp thời cập nhật và công khai các TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết và tình trạng giải quyết hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bằng các hình thức như thực hiện niêm yết, công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng hình thức gắn bảng tường, công khai trên cổng thông tin điện tử của xã

Hiện nay số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã là 182 thủ tục thuộc 37 lĩnh vực; trong đó: Theo cơ chế một cửa: 110 TTHC; Theo cơ chế 1 cửa liên thông: 72 TTHC.

2. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC:

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết trong quý 2 năm 2019 là 843 hồ sơ. Trong đó:

- Số hồ sơ đã giải quyết: 834 hồ sơ.

+ Số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn: 834 hồ sơ

+ Số hồ sơ đã giải quyết trả quá hạn: 0 hồ sơ

- Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 9 hồ sơ

- Số hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: 0 hồ sơ

- Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 82 hồ sơ. Trong đó:

+ Số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn: 73 hồ sơ

+ Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 09 hồ sơ

(Có phụ lục kèm theo)

3. Việc thực hiện công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC:

Trong quý 3 năm 2019, tại UBND xã các TTHC đều được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình, trả hồ sơ cho công dân đúng hạn, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC của công dân. Kết quả thực hiện công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC quý 3 năm 2019 của UBND xã Hoằng Lưu như sau:

- Tổng số văn bản và thư xin lỗi đã thực hiện trong quý: Không

- Số lượng công chức, viên chức bị xứ lý kỷ luật do phải công khai xin lỗi tổ chức, công dân từ 3 lần trở lên: Không

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung công tác triển khai thực hiện quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC tại xã đã đạt được những kết quả tác động tích cực nhất định, tạo điểu kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giám sát, tra cứu. giảm phiền hà cho nhân dân, không để nhân dân phải đi lại nhiều lần trong giải quyết TTHC, tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ được khắc phục, thúc đẩy nhanh hơn việc giải quyết TTHC cho công dân.

- Việc thực hiện công khai kết quả giải quyết THC cho tổ chức, cá nhân sẽ tránh được tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi tiếp công dân và giải quyết hồ sơ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tham gia giải quyết TTHC một cách thuận tiện, nhanh gọn, đồng thời giảm thiểu các ý kiến, kiến nghị của tổ chưc, cá nhân khi đến xã giải quyết TTHC.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC quý 3 năm 2019 của UBND xã Hoằng Lưu báo cáo phòng nội vụ.

 

Nơi nhận:                                                                               KT. CHỦ TỊCH

- Phòng nội vụ huyện (b/c);                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- TTĐU, HĐND, UBND xã (b/c);

- Lưu: VP.

 

 

                                                                                              Lê Ngọc Hạnh

 

 

 

  

công khai TTHC

Đăng lúc: 06/09/2019 07:16:10 (GMT+7)

  ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Xà HOẰNG LƯU                                      Độc lập –               


 

 BIỂU MẪU CÔNG KHAI TTHC NĂM 2019 (1).xls

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy định công khai giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND quý 3 năm 2019

 

Thực hiện công văn số 516/SNV-CCHC ngày 27/4/2017 của Sở nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Hoằng Lưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện quý 3  năm 2019 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo quy định công khai, UBND xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức về quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức và nhân dân để thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính; tạo điều kiện để người dân thực hiện tốt vai trò giám sát đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng về giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC; CÔNG KHAI XIN LỖI TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1. Việc thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC:

Qúy 3 năm 2019, nhìn chung việc thực hiện quy định công khai kết quả giải quyết TTHC; Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC được UBND xã thực hiện tương đối ngiêm túc. UBND xã đã kịp thời cập nhật và công khai các TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết và tình trạng giải quyết hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bằng các hình thức như thực hiện niêm yết, công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng hình thức gắn bảng tường, công khai trên cổng thông tin điện tử của xã

Hiện nay số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã là 182 thủ tục thuộc 37 lĩnh vực; trong đó: Theo cơ chế một cửa: 110 TTHC; Theo cơ chế 1 cửa liên thông: 72 TTHC.

2. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC:

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết trong quý 2 năm 2019 là 843 hồ sơ. Trong đó:

- Số hồ sơ đã giải quyết: 834 hồ sơ.

+ Số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn: 834 hồ sơ

+ Số hồ sơ đã giải quyết trả quá hạn: 0 hồ sơ

- Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 9 hồ sơ

- Số hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: 0 hồ sơ

- Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 82 hồ sơ. Trong đó:

+ Số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn: 73 hồ sơ

+ Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 09 hồ sơ

(Có phụ lục kèm theo)

3. Việc thực hiện công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC:

Trong quý 3 năm 2019, tại UBND xã các TTHC đều được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình, trả hồ sơ cho công dân đúng hạn, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC của công dân. Kết quả thực hiện công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC quý 3 năm 2019 của UBND xã Hoằng Lưu như sau:

- Tổng số văn bản và thư xin lỗi đã thực hiện trong quý: Không

- Số lượng công chức, viên chức bị xứ lý kỷ luật do phải công khai xin lỗi tổ chức, công dân từ 3 lần trở lên: Không

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung công tác triển khai thực hiện quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC tại xã đã đạt được những kết quả tác động tích cực nhất định, tạo điểu kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giám sát, tra cứu. giảm phiền hà cho nhân dân, không để nhân dân phải đi lại nhiều lần trong giải quyết TTHC, tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ được khắc phục, thúc đẩy nhanh hơn việc giải quyết TTHC cho công dân.

- Việc thực hiện công khai kết quả giải quyết THC cho tổ chức, cá nhân sẽ tránh được tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi tiếp công dân và giải quyết hồ sơ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tham gia giải quyết TTHC một cách thuận tiện, nhanh gọn, đồng thời giảm thiểu các ý kiến, kiến nghị của tổ chưc, cá nhân khi đến xã giải quyết TTHC.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC quý 3 năm 2019 của UBND xã Hoằng Lưu báo cáo phòng nội vụ.

 

Nơi nhận:                                                                               KT. CHỦ TỊCH

- Phòng nội vụ huyện (b/c);                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- TTĐU, HĐND, UBND xã (b/c);

- Lưu: VP.

 

 

                                                                                              Lê Ngọc Hạnh

 

 

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)