Hoằng Lưu Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch 99 của UBND Huyện Hoằng Hóa

Đăng lúc: 09:55:33 13/09/2022 (GMT+7)

Xã Hoằng Lưu tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 46-KL/HU của BTV huyện ủy và Kế hoạch 99/KH-UBND của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019-2025; 01 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU, Kế hoạch 89/KH-UBND, Đề án1089/QĐ-UBND của UBND huyện về: mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã

      

 

Thực hiện Kết luận số 46-KL/HU của BTV huyện ủy và kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện ngày 17/9/2019 của UBND huyện Hoằng Hóa về kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số: 122- KH/UBND của UBND huyện Hoằng Hóa ngày 29 tháng 7 năm 2022 về việc tổ chức sơ kết thực hiện 03 năm kế hoạch 99 của UBND huyện.

UBND xã Hoằng Lưu báo cáo kết quả thực hiện trong 03 năm kế hoạch 99 của UBND huyện như sau:

I. Công tác triển khai

Ngay sau khi UBND huyện ban hành kế hoạch số 99 ngày 17/9/2019 của UBND huyện Hoằng Hóa về kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số: 120-QĐ/ĐU ngày 20/9/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2019 - 2025 nhằm làm đẹp cảnh quan, làm sạch môi trường, thông báo phân công nghiệm vụ. Sau khi có Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 04/6/2021 về “xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thôn, phố kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025". Đảng ủy xã đã ban hành quyết định  thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị xãdo đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND làm Phó trưởng ban thường trực.

HĐND ban hành cơ chế chính sách:

Ban hành các Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ các thôn chỉnh trang môi trường; xây dựng vườn mẫu; hỗ trợ cây giống cải tạo vườn tạp.

Nghị quyết ban hành cơ chế kích cầu hỗ trợ nhân dân cải tạo, chỉnh trang đường điện chiếu sáng, đường làng, ngõ xóm, rãnh thoát nước, xây dựng tường rào ô thoáng.

 Đồng thời UBND xã xây dựng kế hoạch số: 32/KH - UBND ngày 26/09/2019 ban hành kế hoạch Chỉnh trang  cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2019 - 2025 nhằm làm đẹp cảnh quan, làm sạch môi trường. Ban hành các công văn đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị về thực hiện các nội dung triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch 99 của UBND huyện, Kế hoạch 89/KH-UBND, Đề án1089/QĐ-UBND của UBND huyện.

Ban chỉ đạo xã có các thành viên tham gia đầy đủ hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ khi huyện tổ chức.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ theo nội dung của Phòng chuyên môn cấp huyện yêu cầu.

MTTQ và các đoàn thể: xây dựng cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đảng ủy, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung của HĐND, UBND xã ban hành.

II. Kết quả đạt được.

          Trước nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng với sự hăng hái tham gia lao động đã thực hiện tốt kế hoạch 99, 89 và đề án 1089 đạt được một số kết quả như sau:

1.      Về thực hiện Kế hoạch 99/KH-UBND của UBND huyện:

Về chỉnh trang cảnh quan:

 

TT

Chỉ tiêu thực hiện

Đơn vị

Kết quả thực tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2022

1

Đường điện ánh sáng được XD mới từ 17/9/2019 đến nay (không tính cải tạo, nâng cấp)

km

18,2

2

Đường cấp xã được nhựa hoá mặt đường

km

1.08

3

Lát vỉa hè

M2

3.691

4

Rãnh thoát nước được xây dựng mới và có đổ tấm đan

km

11,61

6

Rãnh thoát nước khu dân cư có nắp đậy

km

6,41

7

Trồng đường hoa, thảm cây

km

11,7

8

Trồng cây xanh, cây bóng mát

cây

3.250

9

Quét vôi, ve tường rào

M2

4621

10

Vẽ tranh trên tường (tranh bích hoạ)

Bức = m2

129 bức = 666 m2

11

Cổng chào xã

Cái

2

14

Cổng chào thôn

cái

3

15

Số hộ phân loại rác tại nhà

hộ

1.185/1.426

16

Số thùng đựng rác đã có

thùng

590

17

Ngân sách đầu tư thực hiện kế hoạch

triệu
đồng

26.570

18

Vốn xã hội hóa thực hiện kế hoạch

triệu
đồng

410

19

Vốn Doanh nghiệp, con e xa quê hỗ trợ

triệu
đồng

400

Ngoài ra theo Kế hoạch 108 về di dời và bao gom dây điện, dây viễn thông: Cắt bỏ được 7 cột điện thừa. Di chuyển được 6 cột điện nằm trong lòng đường. Đấu mối với Điện lực xây dựng được thêm 02 trạm hạ thế phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Là một trong những xã đi đầu của huyện Hoằng Hóa hoàn thành việc đánh số nhà, tên đường và cắm xong biển chỉ dẫn địa giới hành chính đặt ở tuyến đường ranh giới các xã giáp ranh.

Về đảm bảo vệ sinh môi trường:

100% số rác thải trong địa bàn dân cư được thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải không quá 5 ngày 01 lần.

 Tổng số thùng đựng rác đạt tiêu chuẩn là: 590 thùng trong đó loại 120 lít: 04 thùng (tại các nhà trường và trạm y tế, công sở); 555 thùng loại 60 lít và 31 loại thùng khác, còn lại các hộ đều để rác trong thùng sơn.

Về huy động nguồn lực:

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch 99 trong 03 năm là: 27.380.000.000 đồng. Trong đó

+ Vốn xã hội hóa: 410.000.000 đồng.

+ Vốn ngân sách xã: 26.370.000.000 đồng

+ Vốn ngân sách huyện: 200.000.000 đồng

+ Vốn Doanh nghiệp, con e xã quê ủng hộ: 400.000.0000 đồng

2.      Về thực hiện Kế hoạch 89/KH-UBND của UBND huyện:

Sau khi huyện ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 04/6/2021 về “xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thôn, phố kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 07/6/2021 “về mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2005"; Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025. UBND xã đã ban hành các quyết định công nhận các Ban phát triển thôn để xây dựng các thôn kiểu mẫu. Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện tích cực ngay từ đầu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: hệ thống đài truyền thanh; thông qua các hội nghị trực tiếp với các cơ sở thôn, các hoạt động xây dựng xã NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu được tổ chức sâu rộng. Kết quả năm 2021 xã đã được UBND tỉnh công nhận 01 thôn NTM kiểu mẫu (thôn Phượng ngô 1).

Về kết quả thực hiện các tiêu chí của tỉnh và tiêu chí đặc trưng của huyện đối với các từng thôn:

Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị của xã đã mời 6 đơn vị cơ sở thôn phân tích những tiêu chí đã đạt được, các tiêu chí chưa đạt được ở các thôn để các thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu.

Với sự chỉ đạo sát sao của Phòng, ngành cấp trên, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã, MTTQ và các đoàn thể xã, sự cầu thị, sáng tạo và chủ động mọi công việc của cấp ủy, Mặt trận thôn và đặc biệt là sự nỗ lực xây dựng thôn của đông đảo nhân dân thôn Phượng ngô 1. Thôn Phượng ngô 1 đã xây dựng thành công 14 tiêu chí thôn, bản kiểu mẫu theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa và 7 tiêu chí đặc trưng của huyện Hoằng Hóa. Tháng 3/2022 UBND huyện đã công nhận thôn Phượng ngô 1 là thôn NTM kiểu mẫu.

Về kết quả huy động nguồn lực:

  - Ngân sách huyện:  100 triệu đồng

- Ngân sách xã:  5.259 triệu đồng

- Nguồn đầu tư từ nhân dân: 19.323

Hiến đất để mở rộng  đường được 1000 m2.  Huy động được 120 ngày công lao động, huy động ủng hộ được 03 cổng nhà, 25m tường rào.

3.      Về thực hiện đề án 1089/ĐA-UBND của UBND huyện

Kết quả rà soát, phân loại vườn hộ:

- Tổng số hộ có vườn 929 vườn/tổng số hộ trên địa bàn 1.435 = 64,28%

- Tổng vườn hộ: 929 vườn, 128.095  m2

Trong đó:

Số Vườn hộ có diện tích từ 500 m2 trở lên: 39 vườn; diện tích:  27.150   m2.

Số Vườn hộ có diện tích từ dưới 500 m2 đến 50 m2: 769 vườn; diện tích:   97.530   m2.

Số Vườn hộ có diện tích dưới 50 m2: 121 vườn; diện tích:   3.379   m2.

Kết quả triển khai thực hiện vườn mẫu:

Trên địa bàn xã đã xây dựng được 7 vườn mẫu gồm: 5 vườn trên 500m2; 2 vườn từ 100 m2 đến dưới 500 m2 tại các thôn Phượng ngô 1, thôn Phượng ngô 2, thôn Nghĩa Lập. Các vườn mẫu được bố trí hệ thống đường đi lối lại tiện cho việc đi lại chăm sóc, lắp đặt hế thống tưới nước tiết kiệm nhỏ giọt hoặc phun mưa.

Các hộ có vườn hộ còn lại được BCĐ rà soát, phân loại, đánh giá, hướng dẫn và lập danh sách hỗ trợ cây giống; bố trí hệ thống đường đi lối lại, lắp đặt hế thống tưới nước phun mưa. Đến nay việc cải tạo vườn hộ được đông đảo người dân thực hiện.

Kết quả huy động nguồn lực:

- Nguồn xã: 100 triệu đồng;

- Nguồn nhân dân đóng góp xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp: 200 triệu đồng.

4.  Đánh giá chung về hiệu quả của các kế hoạch, đề án so với trước khi triển khai thực hiện

Sau 03 năm thực hiện Kế hoạch 99/KH-UBND của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019- 2025; 01 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU, Kế hoạch 89/KH-UBND, Đề án1089/QĐ-UBND của UBND huyện về: mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã đã đạt được một số thành công nhất định, đó là:

Bộ mặt nông thôn xã sáng – xanh – sạch – đẹp, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đã tổ chức thường xuyên các đợt ra quân chỉnh trang cảnh quan, dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài khu dân cư, nơi công cộng, cơ quan, trường học để thu dọn rác thải, cắt tỉa cây cối; tiến hành trồng hoa, cây bóng mát, lắp đặt cụm, tuyến pano tuyên truyền và làm đường điện ánh sáng, quét vôi ve tường rào, làm cổng chào,...làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của Nhân dân trong việc chăm sóc cảnh quan tươi đẹp và bảo vệ môi trường.

Xã có các tuyến đường chính khang trang được trồng cây, trồng hàng cây xanh có nét đẹp như: đường DHH16 và Cổ ngựa, DHH 32 bố trí điện chiếu sáng, pa nô tuyên truyền, vẽ tranh bích họa để làm điểm nhấn. Là một trong những xã đi đầu trong việc đánh số nhà, tên đường và cắm xong biển chỉ dẫn địa giới hành chính đặt ở tuyến đường ranh giới các xã giáp ranh.

Các trường học đã triển khai chỉnh trang khuôn viên, trồng cây, trồng hoa, vôi ve tường rào, sửa chữa nhà vệ sinh; giáo viên và học sinh tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường khu Nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, trường Mầm non, Tiểu học vẽ tranh bích họa. Trạm y tế xã đã kết hợp chỉnh trang cảnh quan với xây dựng vườn cây thuốc Nam.

II. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

Một số tuyến đường giao thông trong thôn còn chưa được sạch, đẹp .

Số hộ gia đình phân loại rác thải tại nhà chưa đạt 100% theo kế hoạch.

Một số tuyến đường trong khu dân cư, rãnh thoát nước chưa được khơi thông, vệ sinh, quét dọn thường xuyên.

Vẫn còn  tình trạng đổ vật liệu xây dựng nhiều ngày trên đường giao thông.

Công tác vệ sinh môi trường tại các cơ sở thôn chưa huy động chưa lan tỏa được nhiều người dân cùng hưởng ứng.

Việc huy động sức dân xã hội hóa đường giao thông còn nhiều hạn chế.

Công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường cần phải đầu tư kinh phí thực hiện. Trong khi nguồn ngân sách xã hạn hẹp.

2. Nguyên nhân

Những tuyến đường thôn chưa sạch, chưa đẹp nguyên nhân do các tuyến đường này chờ đầu tư nâng cấp và mở rộng nên chưa gọn và sạch.

Do tình hình diễn biến của dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp nên các cấp ủy, chính quyền xã phải dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác chống dịch ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch 99, Kế hoạch 89 và Đề án 1089.

Một số thành viên ban chỉ đạo của xã chưa bám sát, thiếu quyết liệt, chưa phối hợp tốt trong các công việc.

III.  Nhiệm vụ trong thời gian tới

1.     Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện thói quen hàng tuần quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Tiếp tục vận động nhân dân, các đoàn thể chăm sóc, trồng hoa, trồng cây xanh, cắt xén cỏ lồng ghép với Xây dựng vườn hộ, cải tạo vườn mẫu.

Rà soát tiếp các tuyến đường thôn có thể trồng hoa, hàng rào xanh.

Vận động tiếp các hộ hiến đất mở rộng đường, trồng các loại hoa leo tường rào như: hoa giấy, hoa thiên lý.

Duy trì hợp đồng với Công ty TNHH Môi Trường Hoàng Anh để thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Bao rác phải được sắp đặt ngăn nắp trước khi thu gom và để trong nhà khi công ty thu gom mới mang ra.

Duy trì 100% các tuyến đường trong khu dân cư, nhà văn hóa, khu thể thao, khuôn viên mini của thôn được quét dọn ít nhất 1 lần/tuần; giao cán bộ, công chức thường xuyên nhắc nhở, quản lý lòng lề đường, nhà văn hóa.

Duy trì việc cắt xén cây, cỏ, thu gom rác thải trên các đường giao thông, kênh mương ngoài khu dân cư và nghĩa trang 3 tháng/lần.

2.      Nhiệm vụ giai đoạn 2023- 2025 cụ thể:

Đến cuối năm 2023 có 100% tuyến đường trong khu dân cư có rãnh thoát nước, đường điện chiếu sáng theo hướng dẫn của phòng KT&HT trừ các tuyến đã trong chương trình kế hoạch năm 2022.

Đến cuối năm 2024 tất cả các thôn trên địa bàn xã trở thành thôn kiểu mẫu

Về đề án 1089: 90 % số vườn hộ của xã duy trì việc dọn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng; ít nhất 10% số vườn được xã đánh giá đạt vườn mẫu theo tiêu chí của huyện.

Phấn đấu có ít nhất 01 thôn hoàn thành cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu.

Có ít nhất 03 vườn được cấp xã công nhận đạt từ 2 đến 3 sao;

IV. Giải pháp thực hiện

1.     Giải pháp thực hiện kế hoạch 99, 89, đề án 1089

Các Thành viên BCĐ xã cần đánh giá rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch 99, kế hoạch 89, đề án 1089

Thực hiện việc giao ban BCĐ để quán triệt,thực hiện các nhiệm vụ.

Kiện toàn phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên khi có thay đổi thành viên. Gắn nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 99 với thực hiện Kế hoạch 89 và Đề án 1089 trên địa bàn theo hướng đồng bộ đến từng khu dân cư, từng hộ dân,BCĐ làm việc với từng thôn.

Chủ động phối hợp, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí được phân công địa bàn, để sớm khảo sát lập danh sách công việc phải làm của từng thôn kèm theo biện pháp huy động ngày công lao động, kinh phí và lộ trình thực hiện,  ưu tiên trồng, chăm sóc cây, hoa; phân loại, thu gom rác thải, làm sạch môi trường để đi vào nề nếp; cải tạo, kiến thiết công trình đường giao thông, nhà văn hóa, rãnh thoát nước, đường điện ánh sáng để hoàn thành theo mục tiêu của huyện giao cho xã.

Tổ chức cho thành viên BCĐ cấp xã, thôn đi học tập, thăm quan các đơn vị trong và ngoài huyện để về thực hiện cho hiệu quả hơn.

Thực hiện bằng được và duy trì thành nề nếp thường xuyên làm vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, cơ quan, trường học, trạm xá, nghĩa trang, kênh mương;

Nâng cao tính thẩm mỹ, xây dựng cảnh quan để làm đẹp cảnh quan đúng quy định, sáng tạo, thân thiện, hữu ích, phục vụ người dân để mỗi nơi có vẻ đẹp riêng.

 Thực hiện chế độ báo cáo vào thứ 5 hàng tuần việc thực hiện kế hoạch 99, “kế hoạch thôn kiểu mẫu” và “đề án cải tạo vườn hộ” về BCĐ huyện.

2.     Giải pháp xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Căn cứ Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 33/QĐ – UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025. Để xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2022 xã cần:

Duy trì các tiêu chí xã NTM nâng cao đạt được theo tiêu chí, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí của tỉnh quy định.

 Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa trong xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị văn minh”; “xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu”. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Quan tâm, chú trọng thực hiện, nâng cao chất lượng các nội dung liên quan đến cuộc sống của người dân, như: sản xuất nông nghiệp; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp; công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

Tiếp tục duy trì thực hiện việc tổ chức hội nghị giao ban BCĐ mỗi tháng 02 lần.

BCĐ xã làm việc với cấp ủy, MT thôn để giúp thôn xây dựng Kế hoạch, lộ trình thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2022; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, từng đoàn thể theo dõi thực hiện tiêu chí thôn kiểu mẫu gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phân công phụ trách từng thôn để bám sát giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn thôn hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Chỉ đạo Ban phát triển thôn tổ chức họp dân để trển khai xây dựng thôn  kiểu mẫu với UBND xã; xây dựng và thông qua hội nghị Nhân dân kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu với các hạng mục công trình cụ thể, tổng nguồn vốn, trong đó nguồn ngân sách của các cấp hỗ trợ, nguồn đóng góp của Nhân dân, thời gian và số lần đóng góp để dân bàn quyết định mới triển khai thực hiện; BCĐ xã hỗ trợ thôn tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí, đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND xã, thẩm tra và UBND huyện thẩm định, công nhận đạt chuẩn theo quy định.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong huy động đóng góp và sử dụng nguồn lực trong xây dựng thôn, phố kiểu mẫu. Phát huy vai trò của cộng đồng, người dân, nhất là người đứng đầu, người có uy tín trong việc xây dựng thôn kiểu mẫu.

V. ĐỀ XUẤT, KHEN THƯỞNG

1.  Các kiến nghị, đề xuất

Để nâng cao và duy trì thật tốt các kết quả đã đạt được trong thực hiện Kế hoạch 99/KH-UBND; kế hoạch 89, đề án 1089 Ban chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị của xã giai đoạn 2021-2025 rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp trên. Đặc biệt là xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022.

2.Danh sách đề nghị khen thưởng

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch 99/KH-UBND; kế hoạch 89, đề án 1089 tại địa bàn xã đã có những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Để ghi nhận và động viên các tập thể, cá nhân trong các phong trào này BCĐ xã đã giao các đơn vị bình xét, lập danh sách để Chủ tịch UBND huyện. Trong đó, đề nghị cấp huyện khen thưởng gồm 02 tập thể và 03 cá nhân.

.

                
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc