Truy cập

Hôm nay:
36
Hôm qua:
79
Tuần này:
225
Tháng này:
115
Tất cả:
125863

Ý kiến thăm dò

TIN

Ngày 11/11/2020 14:53:28

đẩy mạnh công tác chỉnh trang vệ sinh môi trường chào mừng các ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam và 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG LƯU

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số:      /UBND-VHTT                                                         Hoằng Lưu, ngày      tháng      năm 2020

  V/v tập trung cao độ các hoạt động

tuyên truyền Chỉnh trang nhà văn hóa,

     cơ quan trường học, trạm y tế

 

                   Kính gửi:  -  Các ông ( bà) ĐU phụ trách, cán bộ, công chức được phân            

                                       công phụ trác các thôn.

-         Các ông ( bà) trưởng các thôn;

-         Hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm y tế.

Thực hiện chương trình công tác tháng 11.Tiếp tục thực hiên kế hoạch 99 của UBND huyện Hoằng hóa, chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 11 và duy trì các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới kiểu mẫu

UBND xã đề nghị. Các ông( bà) trưởng thôn , hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, công chức liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.     Các ông ( bà ) trưởng các thôn:

Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại các gia đình và khu dân cư trong thôn, các tuyến đường giao cho thôn quản lý. Cắt tỉa chăm sóc cây xanh đã trồng tại các hành lang vào chủ nhật hàng tuần, vận động nhân dân mua thùng được rác và phân loại rác thải tại hộ gia đình. Chỉnh trang, xắp xếp lại các cơ sở vật chất trong nhà văn hóa, sân vận động của thôn. Bổ sung các cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chí văn hóa.Thay thế cờ củ và các băng zôn, khẩu hiệu tại các cổng làng, cổng vào các khu dân cư không còn phù hợp. Phát đông nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc tại gia đình, thay thế cờ củ bằng cờ mới. Duy trì các hoạt động TDTT, văn hóa văn nghệ tại thôn mình.

2.     Các trường học, trạm y tế

Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học và các tuyến đường, bồn hoa do nhà trường đảm nhận. thực hiện tốt công tác dạy học đảm bảo theo quy định và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh.tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT, thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Treo cờ tổ Quốc, cờ hồng kỳ tại cổng trường.

Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường cho nhân dân. Chỉnh trang khuôn viên của trạm trồng hoa và cây thuốc nam tại trạm. Treo cờ tổ Quốc, cờ hồng kỳ tại cổng trạm. Xây dựng kế hoạch chuyển cơ sở vật chất khám chữa bệnh lên khu 2 tầng mới trong tháng 11.

3.Công chức Văn hóa – TT

Tham mưu cho UBND xã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền theo công văn hướng dẫn của UBND- Phòng VHTT huyện. Lên băng zôn pha nô áp phích, viết bài tuyên truyền, phản ánh các đơn vị làm tốt để biểu dương khen thưởng kịp thời. Phối hợp đôn đốc các thôn chỉnh trang tại các nhà văn hóa, thường xuyên kiểm tra báo cáo tiến độ tại các thôn, trường học, trạm y tế về UBND xã.

4.Công chức ĐC-XD

Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thôn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên các tuyến đường, phân loại rác thải thực hiện theo kế hoạch 99. Duy trì tốt công tác dọn vệ sinh vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị thôn thực hiện theo kế hoạch đã triển khai.

Nhận được công văn này UBND xã yêu cầu các ông bà trưởng thôn, hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, công chức liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                 KT/ CHỦ TỊCH

                                                                                 PHÓ  CHỦ TỊCH

-Thường trực ĐU-HĐND(b/c)

- Như Kg;

- Lưu VT,VHTT                                                                    

 

                                                                               Trương Ngọc Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIN

Đăng lúc: 11/11/2020 14:53:28 (GMT+7)

đẩy mạnh công tác chỉnh trang vệ sinh môi trường chào mừng các ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam và 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG LƯU

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số:      /UBND-VHTT                                                         Hoằng Lưu, ngày      tháng      năm 2020

  V/v tập trung cao độ các hoạt động

tuyên truyền Chỉnh trang nhà văn hóa,

     cơ quan trường học, trạm y tế

 

                   Kính gửi:  -  Các ông ( bà) ĐU phụ trách, cán bộ, công chức được phân            

                                       công phụ trác các thôn.

-         Các ông ( bà) trưởng các thôn;

-         Hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm y tế.

Thực hiện chương trình công tác tháng 11.Tiếp tục thực hiên kế hoạch 99 của UBND huyện Hoằng hóa, chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 11 và duy trì các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới kiểu mẫu

UBND xã đề nghị. Các ông( bà) trưởng thôn , hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, công chức liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.     Các ông ( bà ) trưởng các thôn:

Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại các gia đình và khu dân cư trong thôn, các tuyến đường giao cho thôn quản lý. Cắt tỉa chăm sóc cây xanh đã trồng tại các hành lang vào chủ nhật hàng tuần, vận động nhân dân mua thùng được rác và phân loại rác thải tại hộ gia đình. Chỉnh trang, xắp xếp lại các cơ sở vật chất trong nhà văn hóa, sân vận động của thôn. Bổ sung các cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chí văn hóa.Thay thế cờ củ và các băng zôn, khẩu hiệu tại các cổng làng, cổng vào các khu dân cư không còn phù hợp. Phát đông nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc tại gia đình, thay thế cờ củ bằng cờ mới. Duy trì các hoạt động TDTT, văn hóa văn nghệ tại thôn mình.

2.     Các trường học, trạm y tế

Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học và các tuyến đường, bồn hoa do nhà trường đảm nhận. thực hiện tốt công tác dạy học đảm bảo theo quy định và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh.tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT, thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Treo cờ tổ Quốc, cờ hồng kỳ tại cổng trường.

Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường cho nhân dân. Chỉnh trang khuôn viên của trạm trồng hoa và cây thuốc nam tại trạm. Treo cờ tổ Quốc, cờ hồng kỳ tại cổng trạm. Xây dựng kế hoạch chuyển cơ sở vật chất khám chữa bệnh lên khu 2 tầng mới trong tháng 11.

3.Công chức Văn hóa – TT

Tham mưu cho UBND xã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền theo công văn hướng dẫn của UBND- Phòng VHTT huyện. Lên băng zôn pha nô áp phích, viết bài tuyên truyền, phản ánh các đơn vị làm tốt để biểu dương khen thưởng kịp thời. Phối hợp đôn đốc các thôn chỉnh trang tại các nhà văn hóa, thường xuyên kiểm tra báo cáo tiến độ tại các thôn, trường học, trạm y tế về UBND xã.

4.Công chức ĐC-XD

Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thôn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên các tuyến đường, phân loại rác thải thực hiện theo kế hoạch 99. Duy trì tốt công tác dọn vệ sinh vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị thôn thực hiện theo kế hoạch đã triển khai.

Nhận được công văn này UBND xã yêu cầu các ông bà trưởng thôn, hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, công chức liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                 KT/ CHỦ TỊCH

                                                                                 PHÓ  CHỦ TỊCH

-Thường trực ĐU-HĐND(b/c)

- Như Kg;

- Lưu VT,VHTT                                                                    

 

                                                                               Trương Ngọc Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)