văn hóa

Đăng lúc: 15:49:51 05/08/2019 (GMT+7)

BN,BN, copy.jpg 

   UBND XÃ HOẰNG LƯU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                             

         TD ĐKXD ĐSVH

                                                                       Hoằng Lưu, ngày 20 tháng 11 năm 2018                      

                   

BÁO CÁO

Tổng kết Phomg trào ‘’ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ năm 2018 triển khai kế hoạch công tác năm tiếp theo.

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

Hoằng Lưu là một xã· có bề dày truyền thống lịch sử văn hoá¸lâu đời, với ngần 6000 nhân khẩu được phân bố theo địa dư hành chính thành 6 thôn 6 làng văn hoá¸. Xã có nhiều phong tục tập quán tốt đẹp và các loại hình hoạt động văn hóa thể dục thể thao truyền thống như lễ hội Kỵ thánh chùa trào Âm , Thành Hoàng Làng, vật cổ truyền, đánh đu, kéo co, rao bài điếm mang đậm nét văn hóa làng quê nông thôn việt nam. Đây cũng là môi trường hình thành và nuôi dưỡng tâm hôn con người quê hương Hoằng Lưu. Từ nếp nghĩ, cách làm, tính cần cù tiết kiệm, chịu thương chịu khó sáng tạo trong lao động sản xuất, chi tiêu trong sinh hoạt đoàn kết thi đua trong mọi phong trào KT- VH – XH. Trong những năm qua Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sắc đến phong trào TDĐKXDĐSVH bằng các nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện. Thường xuyên kiện toàn BCĐ để hoạt động có hiệu quả.

Tổ chức các hội nghị triển khai cụ thể đến từng cơ quan đơn vị, các thôn cụ thể. Hàng năm tổ chức kiểm tra đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm. Khen thưởng biểu dương kịp thời các cá nhân, gia đình, tập thể điển hình để nhân ra diện rộng.

 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1.     Phong trào xây dựng ‘’ người tốt việc tốt’’, các điển hình tiến tiến.

Thường xuyên tuyên truyền qua các hội nghị triển khai, hệ thống truyền thanh xã về gương người tốt việc tốt để nhân ra diện rộng. Giao cho Ban văn hóa thường xuyên đi xuống cơ sở để năm bắt thông tin người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào khác từ đó thông tin kịp thời đến đông đảo nhân dân được biết.

Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá khen thưởng các cá nhân tập thể điển hình tiên tiến. trong những năm qua đã khen thưởng cho 35 cá nhân và 3 điển hình tiên tiến

2.     Thực hiện cuộc vận động ‘’toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’ trong giai đoan mới.

Xây dựng khu dân cư văn hóa  là một trong những nội dung cụ thể trong phong trào “Toàn dân doàn kết xây đựng đời sống văn hóa”; việc xây dựng khu dân cư văn hóa đã được triển khai sâu rộng nhất, toàn diện nhất, đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã quan tâm hưởng ứng; mô hình khu dân cư văn hóa nông thôn mới đã thiết thực đem lại cuộc sống vật chất, tinh thần lành mạnh cho nhân dân trong xã, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của xã và huyện ; góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và việc thực hiện chương trình phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

 

 

3. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng phố văn hóa, cơ quan văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

3.1 Xây dựng gia đình văn hóa

Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung cụ thể trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, muốn xây dựng được đời sống văn hóa ở cơ sở thì phải xây dựng được gia đình văn hóa. Hiện nay số gia đình văn hóa đạt 85%.

3.2 Xây dựng làng phố văn hóa.

Xây dựng khu dân cư văn hóa , làng văn hóa là một trong những nội dung cụ thể trong phong trào “Toàn dân doàn kết xây đựng đời sống văn hóa”; việc xây dựng khu dân cư văn hóa, làng văn hóa đã được triển khai sâu rộng nhất, toàn diện nhất, đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã quan tâm hưởng ứng; mô hình khu dân cư văn hóa, làng văn hóa nông thôn mới đã thiết thực đem lại cuộc sống vật chất, tinh thần lành mạnh cho nhân dân trong xã, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của xã và huyện ; góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và việc thực hiện chương trình phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Hiện nay toàn xã có 6/6 thôn văn hóa đã được công nhận đạt 100%

3.3 Xây dựng cơ quan, công sở, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Phong trào xây dựng “Đơn vị văn hóa” trong những năm qua đã được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… Với những nội dung cụ thể: Thực hiện kế hoạch đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở. Từ mô hình xây dựng “Đơn vị văn hóa” đã có tác động mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và lao động về tư duy, về tác phong, về văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, thực hiện tốt các qui định của đơn vị và pháp luật của Nhà nước:

3.4 Xây dựng thiết chế văn hóa

Trong những năm qua công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa được đặc biệt quan tâm chú trọng. 6/6 nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp tu sữa đảm bảo theo tiêu chí NTM, các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt đông cơ bản được đáp ứng, các sân thể thao từ 1000m2 trở lên. Trung tâm văn hóa xã được xây mới vào năm 2017 đảm bảo cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT và các hoạt động khác. Sân vận động mới được đầu tư xây dựng trên 2 tỷ đồng. Thư viện phòng đọc sách báo được duy trì.

3.5 Xây dựng hương ước, quy ước

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở công tác xây dựng hương ước, quy ước thực hiện công khai dân chủ đảm bảo thực hiện đúng pháp luật quy định. Hang năm tổ chức rà soát bổ xung hoàn thiện để đi vào thực hiện có hiệu quả.

3.6 Xây dựng, công nhận xã chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Công tác xây dựng, công nhân xã đạt chuẩn văn hóa NTM là một nhiệm vụ quan trong trong công tác xây dựng NTM. Trong giai đoạn 2016 – 2017 địa phương đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao các phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa, công dân, gia đình kiểu mẫu đã đạt được những kết quả cao. 5/6 thôn được công nhận lại, 01 thôn được công nhận lần đầu, 2/3 cơ quan trường học được công nhân lại. tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, công dân ngương mẫu đạt 15%, gia đình kiễu mẫu đạt 10%. 6/6 nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí NTM, khu văn hóa thể thao xã đạt chuẩn NTM. Các hoạt động TDTT, VHVN được quan tâm đầu tư phát triển, tham gia các hội thao do Huyện tổ chức đạt thành tích cao. Năm 2017 xã đạt xã văn hóa NMT.

4.Phong trào văn hóa văn nghệ và nghệ hoạt động CLB.

Phong trào văn hóa, văn nghệ

Trong những năm qua phong trào văn hóa, văn nghệ của xã đã có sự khởi sắc, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của quần chúng nhân dân, thúc đẩy việc khai thác và kế thừa phát triển vốn văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhà văn hóa xã Hoằng Lưu đã cùng với 6/6 Nhà văn hóa thôn được khai thác sử dụng và đi vào hoạt động có hiệu quả.

- Trong những ngày lễ, tết và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, UBND xã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể,  các thôn tổ chức được các chương trình buổi biểu diễn ngoài trời phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức chương trình văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân; kỷ niệm ngày sinh nhật Bác; ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ngày Thành lập Quân đội nhân dân 22/12…đặc biệt là các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ các làng văn hóa trong xã tạo được phong trào sâu rộng từ xã đến thôn với chất lượng ngày càng được nâng cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở cơ sở của nhân dân.

-  Nhìn chung trong những năm qua các hoạt động văn hóa văn nghệ của xã luôn được gắn liền với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong năm, được phát động sâu rộng từ xã đến cơ sở với chất lượng ngày càng được nâng cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở cơ sở,

. Hoạt động câu lạc bộ

- Công tác CLB đã được đưa vào hoạt động có hệ thống, có tổ chức cùng với sự phát triển của các CLB ở các thôn , các CLB cấp xã đã được hình thành và trở thành nòng cốt cho phong trào văn nghệ trên địa bàn xã. Hiện nay, trên địa bàn xã có 6 CLB hoạt động (trong đó có 3 CLB cấp xã, 3CLB cấp thôn). Thông qua các CLB như: thơ, văn hóa văn nghệ, cờ tướng, cầu lông, bóng đá, dưỡng sinh, bong chuyền,… mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được phổ biến rộng rãi và kịp thời qua những lần sinh hoạt, giúp người dân nâng cao nhận thức, nâng cao sức khỏe và được tự mình tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật.

Những lớp đào tạo năng khiếu này, câu lạc bộ đã phát hiện và bồi dường nhiều mầm non nghệ thuật cho xã và Huyện.

5 Phong trào thực hiện NSM trong việc cưới, việc tang và lễ hội

+ Thực hiện quy ­ước trong việc c­ưới:

 Thực hiện theo qui ước Cưới trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm thể hiện được tâm nguyện của đa số tầng lớp nhân dân, các hiện tượng phô trương, lãng phí trong tổ chức lễ cưới . Tuy nhiên do ảnh hưởng của một vài tập quán trong quan hệ gia đình, anh em họ hàng, đồng nghiệp và các tác động xã hội khác làm cho việc thực hiện qui ước cưới gặp nhiều khó khăn. Song phải khẳng định qua những năm thực hiện qui ước cưới trên địa bàn xã đã làm lành mạnh nhiều nội dung trong tổ chức lễ cưới ở nhiều nơi. Các thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân không mời thuốc lá trong đám cưới, không tổ chức ăn uống dài ngày.  

+ Thực hiện quy ­ước trong việc tang:

 Với đạo lý “Nghĩa tử là nghĩa tận”, việc tổ chức tang lễ trên địa bàn xã đã mang đậm nét tính nhân văn của cộng đồng. Ở các thôn khi gia đình nào có người qua đời, Ban vận động khu dân cư đó phát huy tốt vai trò trong việc triển khai thực hiện quy ước về việc tang như: Thành lập các ban tang lễ của khu dân cư nhằm giúp đỡ các gia đình khi có người thân qua đời, thông qua đó tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời vận động nhân dân thực hiện quy ước về việc tang. Các lễ tang thực hiện tốt quy ước, không để quá thời gian quy định, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không tổ chức ăn uống trong ngày tang lễ, không có hủ tục lạc hậu, thể hiện rõ tình cảm tiếc thương của người đang sống với người đã khuất và nét đẹp văn hóa của người Việt Nam .

6. Phong trào ‘’ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ‘’

          Hoạt động TDTT không những nhằm nâng cao thể chất mà còn rèn luyện những phẩm chất tinh thần như ý chí bền bỉ, lòng dũng cảm, hoạt bát thông minh và tinh thần tập thể, đồng đội. Cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác hoạt động TDTT có tác dụng giải trí lớn. Vì vậy tổ chức các hoạt động TDTT phải đặc biệt quan tâm đến nhu cầu của quần chúng.       

          Trong những năm qua được sự chỉ đạo của phòng VHTTvà  Trung tâm TDTT huyện  đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và 6 thôn tổ chức các hoạt động TDTT sôi nổi, rộng khắp và ngày càng đạt chất lượng cao. Các hoạt động TDTT thực sự đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, tăng cường sức khỏe.

          Đặc biệt từ khi có phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” số lượng người luyện tập thường xuyên hàng năm được nâng lên, ý thức tự giác của nhân dân trong việc chăm lo, rèn luyện sức khỏe bản thân càng được nâng lên, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

          Hàng năm có rất nhiều cuộc giao lưu thi đấu các giải phong trào giữa các thôn, các cơ quan, ban, ngành đóng trên địa bàn xã nhân  kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

 Hoạt động thể thao phong trào phát triển cao được thực hiện qua 02 chỉ tiêu chính là số người luyện tập thể thao thường xuyên và số gia đình luyện tập thể thao thường xuyên.

7. Thực hiện các cuộc vận động phong trào khác

 

II  MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1.     Tồn tại hạn chế:

Bên canh những mặt đã đạt được song vẵn còn những tồn tại hận chế đó là :

Hoạt động của các làng văn hóa chưa đi vào chiều sâu. Chưa tổ chức thường xuyên các phong trào VHVN, TDTT.

Công tác kiểm tra đôn đốc chưa được thường xuyên lien tục.

Chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ VHVN – TDTT hiệu quả chưa cao.

Công tác tuyên truyền triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu.

2.     Nguyên nhân

          Nguyên nhân của những tồn tại trên là kinh phí cho các hoạt động còn hạn chế không đáp ứng được nhu cầu cho các hoạt động. Công tác kiểm tra đôn đốc và triển khai thực hiện chưa sâu sát.

          IV MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM    

1.     Mục tiêu chung:

Duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế  trong các hoạt động.

Tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ TDTT - VHVN , phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thôn, đơn vị cơ quan văn hóa, xã văn hóa NTM. Găn với xây dựng NTM.

Đầu tư phát triển các hoạt động TDTT, VHVN đáp ứng nhu câu vui chơi hưởng thụ của nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc của BCĐ xã và các cơ sở thôn để thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Phân côn phụ trách cơ sở.

Làm tốt công tác thong tin tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiện đạt kết quả cao nhất.

2.     Một số chỉ tiêu cơ bản

Tỷ lệ gia đình văn hóa 90% trở lên.

6/6 thôn duy trì và được công nhân thôn văn hóa, 3/3 cơ quan trường học đạt cơ quan văn hóa.

Duy trì và phát triển số lượng người dân tham gia luyện tập TDTT 40% người dân tham gia, tỷ lệ gia đình thể thao 30%

Các câu lạc bộ VHVN – TDTT được duy trì và phát triển, các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT được tổ chức thường xuyên một năm từ 2 – 5 lần.

Duy trì và phát huy các phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM đã đạt được.

Tăng cường đầu tư cho các thiết chế văn hóa từ xã đến thôn.

Tăng cường công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa văn nghệ TDTT, trong công tác đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa. Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Làm tốt công tác thong tin tuyên truyền vận động.

3.     Một số giải pháp chủ yếu

Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, chính quyền với phong trào ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của địa phương.

Làm tốt công tác phối hợp giữa UBND, MTTQ để triển khai thực hiện sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ.

Kiện toàn và nâng cao chất lượng, trách nhiệm của BCĐ của xã và các cơ sở thôn.

Có chính sách hổ trợ một phần kinh phí cho hoạt động của các câu lạc bộ TDTT, VHVN.

Kêu gọi xã hội hóa nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực văn hóa.

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện tốt công tác thông tin truyên truyền .

          Kiện toàn BCĐ, phân công phụ trách từng thôn cho các thành viên BCĐ.

Triển khai đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT do xã và thôn tổ chức.

Tổ chức cho các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên.

Triển khai họp bình xét gia đình văn hóa.

Kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của các thôn văn hóa, cơ quan văn hóa

Sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của năm.

 

 

                                                           

 

                                                                       TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

                                                                                    

                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                               Nguyễn Văn Toàn