văn hóa

Đăng lúc: 09:38:28 02/10/2019 (GMT+7)

20190818_073817.jpg20190616_072739.jpg20190813_065034.jpg 

    UBND XÃ HOẰNG LƯU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          TDĐKXDĐSVH

 
 

 


       Số:   03 /BC- BCĐ                             Hoằng Lưu, ngày 25  tháng 6  năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

 6 tháng đầu năm 2019 - Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

1. Công tác tuyên truyền:

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2015 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/11/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 22/2018/QDĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Nghị định 122/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ về  tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa.

2. Công tác  chỉ đạo triển khai của BCĐ xã:

BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã  đã   Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019;  Tham mưu cho UNBD xã ban hành Quyết định số  05/QĐ-UBND, ngày 14/01/2019 về việc Kiện toàn BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”xã ; Ban hành văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn đăng ký xây dựng “cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa

 Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các cơ quan,thành viên Ban chỉ đạo để tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện Phong trào đạt hiệu quả.

 Hướng dẫn đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; thôn, làng, phố văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hoá; thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn chỉ dạo thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước làng. Tổ chức Sơ kết đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

II. Kết quả thực hiện:

1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa

1.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

- Các thôn đã triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đầu năm 2019. Thực hiện tốt việc tuyên truyền lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội gắn với phong trào xây dựng GĐVH làm cho nội dung, tiêu chí phong trào xây dựng GĐVH ngày càng đa dạng, phong phú hơn. Trong 6 tháng đầu năm có hơn 95% gia đình đăng ký xây dựng GĐVH.

1.2. Phong trào xây dựng thônvăn hóa.

 Phong trào xây dựng làng văn hóa đã góp phần tích cực vào việc xây dựng các cộng đồng dân cư ổn định về chính trị, từng bước phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

1.3. Xây dựng thiết chế văn hóa.

- Cùng với phong trào xây dựng làng, thôn, phố văn hoá, địa phương đã quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa như nhà văn hoá, sân thể thao; các hạng mục được cải tạo, nâng cấp, hoặc xây dựng mới như: sân chơi, bãi tập, sân khấu, phòng đọc sách báo.

          

1.4. Xây dựng quy ước, hương ước.

Song song với việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hoá, việc thiết lập cơ chế tự quản ở làng,  cũng được quan tâm chú trọng có 6/6 thôn xây dựng được hương ước, quy ước.

Ban chỉ đạo xã nhanh chóng kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QDĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QDĐ-TTg  ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 6/6 thôn đang thực hiện sửa đôi bổ  sung. Việc sửa đổi, bổ sung Hương ước nhằm động viên nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, chính quyền, ngày càng vững mạnh.

2.     Phong trào xây dựng “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến.

Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, , trong mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi thôn, làng, phố và đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua lao động sáng tạo được phát động mạnh mẽ, đều khắp trên các lĩnh vực, đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực ở các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và trong nhân dân, làm cho phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi trong toàn xã, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, phong trào thi đua còn khơi dậy ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng và những sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

3. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, được triển khai có hiệu quả. MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, triển khai các tiêu chuẩn, tiêu chí và đăng ký khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

- Phong trào xây dựng Khu dân cư “3 không” (Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội,; khu dân cư không vi phạm vệ sinh môi trường, các quy định về việc cưới, việc tang , lễ hội; khu dân cư không vi phạm hương ước, quy ước), các chương trình về bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Kết quả có: ...... KDC lành mạnh không phát sinh ma túy và ....... KDC không có tệ nạn xã hội. Với mô hình: “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp; xã, thị trấn an toàn và trong sạch môi trường” và “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”,

- Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết ở các cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chăm lo các lĩnh vực văn hoá xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

- Xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ, phát triển bền vững vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Phong trào “xoá đói giảm nghèo” đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau ổn định phát triển kinh tế.

4. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT và hoạt động CLB.

- Phong trào hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, câu lạc bộ, cũng được phát triển mạnh mẽ, hình thức hoạt động phong phú đa dạng, các hoạt động lễ hội truyền thống, văn hoá phi vật thể, những thuần phong mỹ tục tốt đẹp của địa phương được khôi phục, gìn giữ và phát huy, phong trào đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Hàng năm vào các dịp lễ, tết, hội được tổ chức hoạt động phục vụ nhân dân như: giao lưu văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, thi đấu các môn thể thao truyền thống như:, bài điếm, vật, giao hữu các môn thể thao… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ VH ngày càng cao của nhân dân. Đến năm 2019 có 7 CLB Văn hóa văn nghệ - TDT, trong đó có 02 CLB văn hóa văn nghệ. Các CLB như CLB lien thế hệ Thôn Phượng ngôI, CLB TDTT thôn Phượng Khê…..

5. Phong trào thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức theo nếp sống mới. Bảo tồn có chọn lọc và kế thừa những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, quê hương; loại bỏ những hủ tục lạc hậu lỗi thời như:

+ Việc cưới, không còn tình trạng cưỡng hôn, ép hôn, thách cưới, hạn chế tổ chức ăn uống dài ngày, không mở loa đài quá 22 giờ đêm và trước 5 giờ sang

+ Việc tang được Ban vận động xây dựng thôn, phố văn hoá và các đoàn thể nhân dân đứng ra cùng với gia đình trong việc tổ chức tang lễ. Trong đám tang không tổ chức ăn uống rộng rãi trong 03 ngày, 50 ngày, 100 ngày..., xoá bỏ các hủ tục lạc hậu như rãi vàng mã dọc đường, dẫn rượu, lăn đường… Đa số các làng, xã đã mua sắm được xe tang, chuyển nhạc tang từ nhạc sống sang băng nhạc.

+ Lễ hội: UBND  xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội quản lý, hướng dẫn và tổ chức các lễ hội truyền thống hàng năm đảm bảo đúng nghi lễ, hình thức phù hợp, phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đoàn kết cộng đồng và khôi phục phát triển nhiều trò diễn dân gian kết hợp các hoạt động văn hoá văn nghệ.

6. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". 

- Phong trào TDTT quần chúng phát triển ngày càng phong phú và đa dạng. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được tiếp tục tuyên truyền rộng rãi và được các tầng lớp nhân dân hăng say hưởng ứng tham gia hoạt động TDTT. Số người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày tăng lên rõ rệt, tiêu biểu là phong trào đi bộ buổi tối, chạy thể dục buổi sáng, thể dục dưỡng sinh, , các CLB thường xuyên giao lưu thu hút ngày càng nhiều thành viên tự nguyện tham gia tập luyện. Đến năm 2018, số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 40%, số gia đình TDTT đạt 30%, thể thao Các thôn đã quy hoạch được quỹ đất giành cho hoạt động văn hóa – TDTT theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

7. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào khác.

Từ các phong trào cụ thể trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoᔠxuất hiện nhiều phong trào nhánh, phong trào lồng ghép gắn với các cuộc vận động xã hội rộng lớn như:

- Hội Phụ nữ đã cụ thể hoá qua phong trào “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” vận động phụ nữ thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch", gắn với phong trào thi đua "Xây dựng nông thôn mới" thông qua việc đăng ký xây dựng " Gia đình văn hóa" và " Gia đình 5 không, 3 sạch" .

- Hội cựu chiến binh xây dựng tiêu chí phấn đấu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoᔠgắn với nhiệm vụ cơ sở hội trong sạch vững mạnh, xây dựng hội viên “cựu chiến binh gương mẫu”.

- Phong trào xây dựng các mô hình hiếu học đang gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng các mô hình văn hóa, với danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo", phong trào xây dựng các mô hình "kiểu mẫu" vv… trở thành nét đẹp văn hóa góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát huy truyền thống hiếu học trên địa bàn huyện.

- Phong trào “Toàn dân phòng chống tệ nạn xã hội” trong các cơ quan, đơn vị, xã, làng, thôn, phố với nhiều hình thức và nhiều lực lượng tham gia đã kiềm chế sự gia tăng các tai tệ nạn, góp phần ổn định chính trị.

III. Đánh giá chung, một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

1. Đánh giá chung.

Trong 6 tháng đầu năm, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo mọi lực lượng của toàn xã hội tham gia, có tác động ch cực đến nhiều nh vực của đời sống xã hội. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào phát triển mạnh mẽ trên khắp địa bàn tỉnh, nội dung của phong trào được duy trì nề nếp và đi vào chiều sâu; BCĐ phong trào các cấp đã tích cực tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện lồng ghép với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dân nêu cao ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, an ninh quốc phòng, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tệ nạn xã hội giảm, tình làng nghĩa xóm được củng cố; việc thực hiện nêp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chuyển biến tích cực; các thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường đảm bảo. Phong trào đã góp phần quan trọng từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

2.Tồn tại, hạn chế.

- Công tác phối hợp giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo còn chưa cao, thiếu sâu sát và chưa làm hết chức năng nhiệm vụ; chưa thực sự quan tâm đúng mức tới phong trào. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu công việc

  - Tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ ma tuý còn xảy ra và tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình còn nhiều hạn chế, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở một số làng văn hóa còn cao.

3. Nguyên nhân.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thực hiện Phong trào, đặc biệt việc cưới, việc tang còn để lại những dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Ý thức tự giác, tự nguyện, tinh thần chủ động thực hiện Phong trào ở một số cộng đồng dân cư còn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung tuyên truyền chưa tập trung, chưa tạo được điểm nhấn để thúc đẩy phong trào phát triển.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào lớn, đa dạng, phong phú về nội dung, nhiều đối tượng tham gia, triển khai thực hiện trên địa bàn rộng. Các thành viên BCĐ hoạt động kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi công tác. Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Cơ chế chính sách chưa rõ ràng, nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động  phong trào còn thấp, việc huy động xã hội hóa đầu tư cho hoạt động văn hóa còn hạn chế.

 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO                                                                                                                              

- Ban chỉ đạo PT TDĐKXDĐSVH  huyện (B/c);                                        

- T.Trực DU – HĐND xã (B/c);

- Lưu: VT, Ban chỉ đạo.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                              

                                                                                       CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                                                                            Nguyễn Văn Toàn

                                                                                    

                                                                            

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc