tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT Vệ sinh môi trường đón xuân Tân sửu

Đăng lúc: 15:21:33 20/01/2021 (GMT+7)

tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT Vệ sinh môi trường đón xuân Tân sửu

     ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG LƯU

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

               Số:   05   /UBND-VHTT                                 Hoằng Lưu, ngày  19    tháng  01   năm 2021

  V/v tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT

      Vệ sinh môi trường đón xuân Tân sửu

 

          Kính gửi:     -  Các ông ( bà) ĐU phụ trách, cán bộ, công chức được phân            

                                       công phụ trác các thôn.

-         Các ông ( bà) Bí thư chi bộ, trưởng các thôn;

-         Hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm y tế.

Thực hiện công văn số 69/UBND-VHTT ngày 12/01/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện kế hoạch của ĐU – HĐND –UBND V/v tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021.

UBND xã đề nghị. Các ông( bà) bí thư chi bộ, trưởng thôn , hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, trụ trì Chùa Trào Âm, công chức liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.     Các ông ( bà ) bí thư chi bộ, trưởng các thôn:

Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại các gia đình và khu dân cư trong thôn, các tuyến đường giao cho thôn quản lý. Cắt tỉa chăm sóc cây xanh đã trồng và làm vệ sinh vào  thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, vận động nhân dân mua thùng được rác và phân loại rác thải tại hộ gia đình không bỏ rác thải ra đường. Chỉnh trang, xắp xếp lại các cơ sở vật chất trong nhà văn hóa, sân vận động của thôn.Thay thế cờ củ và các băng zôn, khẩu hiệu tại các cổng làng, cổng vào các khu dân cư không còn phù hợptriển khai công tác làm vệ sinh môi trường đến từng cụm dân cư, giao cho trưởng cum phụ trách công tác vệ sinh môi trường tại cụm xây dựng quy chế để có hình thức khen thưởng và nắc nhở các hộ gia đình làm tốt và chưa tốt. Phát đông nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc tại gia đình, thay thế cờ củ bằng cờ mới. Quét vôi ve tường rào mới xây dựng tại các khu dân cư.Tạo không khí vui tươi phấn khởi vui xuân đón tết. xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT các chò chơi truyền thống trong các ngày tết. thời gian thực hiện xong trước ngày 27/01/2021

2Các trường học, trạm y tế

Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học và các tuyến đường, bồn hoa do nhà trường đảm nhận. thực hiện tốt công tác dạy học đảm bảo theo quy định    . Treo cờ tổ Quốc, cờ hồng kỳ tại cổng trường. Xây dựng kế hoạch trực tết đảm bảo theo quy định.

Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, công tác ATTP  trước trong và sau tết. Chuẩn bị thuốc men vật tư y tế phòng khi có sự việc sảy ra. Năm bắt và ký cam kết các đối tượng đi từ vùng dịch và nước ngoài về cách ly theo đúng quy định Treo cờ tổ Quốc, cờ hồng kỳ tại cổng trạm. Phân công cán bộ trực 24/24 trong các ngày tết.

 3.Công chức Văn hóa – TT

Tham mưu cho UBND xã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền theo công văn hướng dẫn của UBND- Phòng VHTT huyện. Lên băng zôn pha nô áp phích, viết bài tuyên truyền, Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT. Phối hợp đôn đốc các thôn chỉnh trang tại các nhà văn hóa, thường xuyên kiểm tra báo cáo tiến độ tại các thôn, trường học, trạm y tế về UBND xã.

4.Công chức ĐC-XD

Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thôn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên các tuyến đường, phân loại rác thải thực hiện theo kế hoạch 99. Duy trì tốt công tác dọn vệ sinh vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ATTP, phối hợp với ban công an xã thực hiện kế hoạch 109/KH-UBND huyện về việc cao điểm giải tỏa các vi phạm lấn chiếm long, lề đường vĩa hè, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường địa bàn xã đặc biệt là các gia đình đang xây dựng, Ký cam kết không vi phạm và tái vi phạm lấn chiếm vĩa hè long lề đường. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị thôn thực hiện theo kế hoạch đã triển khai.

Nhận được công văn này UBND xã yêu cầu các ông bà Đảng ủy phụ trách, cán bộ công chức được phân công, bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế,chùa Trào Âm, công chức liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Đề nghị nhân dân tích cực hửng ứng tham gia làm vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và công đồng. Tạo môi trường xanh sạch đẹp tại nơi mình sinh sống. Đón tết vui tươi đầm ấm đảm bảo an toàn tiết kiệm.

 

Nơi nhận:                                                                 KT/ CHỦ TỊCH

                                                                                 PHÓ  CHỦ TỊCH

-Thường trực ĐU-HĐND(b/c)

- Như Kg;

- Lưu VT,VHTT                                                                    

 

                                                                                Trương Ngọc Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc