KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Đăng lúc: 09:02:46 22/01/2021 (GMT+7)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

  

  ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ HOẰNG LƯU                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

     Số: 05  /KH-UBND                                        Hoằng Lưu, ngày  22  tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón tết Nguyên đán Tân Sửu

 năm 2021

 Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công điện số 30/CĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gắn với tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công văn số 32/ UBND-VHTT ngày 07  tháng 01 năm 2021 về việc Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 .UBND xã  xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

 - Thông qua các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 - Các hoạt động phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Tân Sửu - năm 2021 nhằm thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị và nhân dân tham gia tạo không khí vui tươi phấn khởi, lành mạnh, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 trên địa bàn xã.

 2. Yêu cầu

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi, trò diễn dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tạo sân chơi bổ ích phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương, đảm bảo các quy định 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc