kế hoạch nâng cao chất lượng VH giai đoạn 2021 - 2025

Đăng lúc: 15:02:56 23/02/2022 (GMT+7)

kế hoạch nâng cao chất lượng VH giai đoạn 2021 - 2025

            ỦY BAN NHÂN DÂN

              XÃ HOẰNG LƯU

 
 

 


          Số:       /KH-UBND

           

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 


                            Hoằng Lưu, ngày      tháng   2   năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nâng cao chất lượng văn hoá

trên địa bàn xã Hoằng Lưu, giai đoạn 2021 - 2025

                                        

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND huyện Hoằng Hóa; Kế hoạch số 54 - KH/HU, ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Lưu  xây dựng  Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

           Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND huyện Hoằng Hóa và Kế hoạch số 54 - KH/HU, ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021 - 2025; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao.

        2. Yêu cầu

- Tập trung công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung Kế hoạchnhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng văn hoá giai đoạn 2021 - 2025.

- Bám sát các nội dung cơ bản của Kế hoạch nâng cao chất lượng văn hoá giai đoạn 2021 - 2025, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên các ban, ngành, đoàn thể, các Thôn, cáccơ quan Trường học, Trạm y tế  đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, tiêu trí đã đề ra.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Nâng cao chất lượng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hoằng Lưu trên cơ sở phát huy hiệu quả truyền thống lịch sử, cách mạng của vùng đất giàu truyền thống văn hóa; xây dựng con người Hoằng Lưu phát triển toàn diện, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ.

            - Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tiến bộ; tạo bước chuyển biến căn bản về nếp sống văn minh; tập trung xây dựng văn hóa trong từng cộng đồng Thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình; hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa đặc biệt là công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích; xây dựng và phát triển văn hoá tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; xã nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần của Nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

        1.2. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025

        1.2.1. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng đời sng văn hoá cơ s

- Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm đạt 85%.

 - Tỷ lệ thôn được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” hàng năm đạt 100%.

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được Chủ tịch UBND huyện công nhận lại 03 cơ quan.

        1.2.2. Nhóm chỉ tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá

  - Trên địa bàn toàn xã hiện có 03 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

- Duy trì tốt văn hóa phi vật thể của địa phương được công nhận bảo tồn và phát huy.

1.2.3. Nhóm chỉ tiêu về thiết chế văn hoá, công trình văn hoá

- Đầu tư xây dựng một số thiết chế, công trình  nhà văn hóa tiêu Thôn Nghĩa Lập, thôn  Phượng Khê, Thôn Phục Lễ.

- 100%  thôn  có nhà văn hóa, khu thể thao được đầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

        1.2.4. Nhóm chỉ tiêu về phát triển nguồn nhân lực văn hoá

- 100%  Công chức xã phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin có trình độ đại học chuyên ngành văn hóa.

2. Nhiệm vụ  và giải pháp trọng tâm.

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền về nâng cao chất lượng văn hóa.

        Các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành đối với việc nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2. 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức văn hoá.

- Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Huyện ủy , UBND huyện Hoằng Hóa cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua nhiều hình thức và loại hình như: học tập chuyên đề, toạ đàm, trao đổi; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động; thông tin truyền thông (tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề…) về phát triển văn hoá.

- Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng, giáo dục thẩm mỹ, ứng xử văn hóa, văn minh cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lịch sử của địa phương trong các trường học, gắn với giáo dục truyền thống văn hóa, nếp sống văn hóa, giáo dục đạo đức cho học sinh.

3. Xây dựng con người Hoằng Lưu phát triển toàn diện.

- Tập trung xây dựng con người Hoằng Lưu  phát triển toàn diện trên cơ sở truyền thống lịch sử, cách mạng, giá trị văn hóa tốt đẹp của huyện, của tỉnh và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, với các đức tính cơ bản: có thế giới quan khoa học; có nhân cách, lối sống đẹp; yêu quê hương, đất nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, ần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường; sống có tự trọng, tử tế; có dũng khí đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác; tôn vinh, nhân lên cái đẹp, cái tốt trong xã hội. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy truyền thống tốt đẹp của người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa nói trung, xã Hoằng Lưu nói riêng.

- Tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thể dục - thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất, tầm vóc của người dân; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn xã.

-  Hàng năm rà soát quy ước, hương ước trên địa bàn, phát huy vai trò tự quản của thôn, làng trong bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn; xử lý, ngăn chặn hiệu quả hiện tượng, hành vi xuống cấp về đạo đức, lối sống; đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hoá độc hại, các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống trái với thuần phong mỹ tục.

4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn  minh ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong cơ quan Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, gồm các nội dung:

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới"; Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL, ngày 08/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch banh hành thí điểm "Bộ Tiêu chí ứng xử trong đia đình"; tập trung xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tổng kết và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết, con cháu hiếu thảo; đề cao các giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi.

+ Xây dựng văn hóa trong nhà trường lành mạnh, an toàn, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để giáo dục, rèn luyện học sinh về tri thức, lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; chú trọng giáo dục đạo đức, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương đất nước.

+ Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

+ Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và văn hóa trong kinh doanh; phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

+ Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tiến bộ trong cộng đồng dân cư. Đưa nội dung xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào bình xét các danh hiệu văn hóa và trong xây dựng hương ước, quy ước.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thôn, làng, các cơ quan đơn vị huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở khu dân cư.

5. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai các dự án bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá đang xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt chú trọng các di tích cách mạng; phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững phù hợp với địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giá trị văn hoá, lịch sử mảnh đất con người Hoằng Lưu.

        6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ

- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở, nhất là các hoạt động văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động. Định kỳ tổ chức các buổi giao lưu, liên hoan văn hóa - văn nghệ, hội diễn văn nghệ các Thôn, Làng, các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; viên chức lao động,...phù hợp với từng địa phương, thời điểm.

- Có chính sách đào tạo, đãi ngộ, bồi dưỡng đối với nghệ Nhân dân gian, các câu lạc bộ, các trò chơi trò diễn dân gian khuyến khích trao truyền, sáng tạo các giá trị văn hóa mới, đáp ứng các yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của địa phương(Vật cổ truyền).

        - Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là môi trường internet, mạng xã hội (zalo, facebook...) trong việc tuyên truyền, phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử, cách mạng của quê hương bảo đảm chính xác, khách quan, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

- Quan tâm đầu tư, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách pháp luật... tại các thôn, làng; tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho việc học tập thường xuyên của người dân, phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là trong thanh thiếu nhi.

7. Huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng văn hóa

        - Cùng với các nguồn lực của nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút tối đa các nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng con người văn hóa.

        - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng, phân bổ các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đầu tư hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

       

       

        8. Xây dựng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

        - Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực văn hóa có phẩm chất, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác văn hóa từ huyện đến cơ sở; đội ngũ làm công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa; hướng dẫn viên, thuyết minh tại các điểm du lịch, điểm di tích. Thực hiện nghiêm các quy định về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa.

        - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong lĩnh vực văn hóa.

        9.Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng văn hóa.

-Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật và phản biện xã hội đối với các kế hoạch, đề án liên quan đến nâng cao chất lượng văn hóa; định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhân lực ngành văn hóa

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn Ngân sách cấp trên điều tiết, hỗ trợ và nguồn chi thường xuyên, cân đối hàng năm.

- Nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức VH - XH

- Là cơ quan thường trực BCĐ, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan, các Thôn  trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Tham mưu BCĐ xã đề xuất UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các nhiệm vụ vượt thẩm quyền, đảm bảo triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch đạt mục tiêu và hiệu quả. Tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo UBND huyện (BCĐ huyện) trước ngày 20/12 hàng năm theo quy định.

2. Công chức Tài chính – Ngân sách xã.

Chủ trì phối hợp với Công chức VH-XH, các ban ngành đoàn thể, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã bố trí ngân sách triển khai thực hiện các nhiệm vụ hàng năm tại Kế hoạch đảm bảo theo quy định hiện hành.

3. Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, hàng năm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp; chủ động việc thực hiện lồng ghép nhiệm vụ phát triển của phòng, ban, ngành cấp huyện với Kế hoạch nâng cao chất lượng văn hoá của xã nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

        4. Đối với các Thôn văn hóa các cơ quan đơn vị trong xã.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn từng thôn,  cơ quan hoàn thành trước quý 1/2022.Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công định kỳ 6 tháng, 01 năm (trước ngày 10 tháng 12 hàng năm) và đột xuất (khi có yêu cầu); sơ kết, tổng kết gửi về thường trực BCĐ xã (qua Công chức Văn hoá – Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND huyện (BCĐ huyện)./.

Nơi nhận:                                                       

- UBND huyện (B/c);

- Phòng VH – TT huyện (B/c);

- TTrĐảng uỷ, TTr HĐND xã(B/c);

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Công chức VH – XH (T/h);

- UBMTTQ các đoàn thể (P/h);

- Công chức có liên quan(P/h);

- Các cơ quan, đơn vị(T/h);

- 7 thôn, 4 làng VH (T/h);

- Đài TT xã (T/tr) ;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

              CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

           Lê Ngọc Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc