Thành lập đội tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 Đảng ủy

Đăng lúc: 09:26:41 03/04/2020 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HOÁ                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG UỶ XÃ HOẰNG LƯU

                         *                                                                              Hoằng Lưu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

              Số: 118 - QĐ/ĐU                             

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đội tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19

 

          - Căn cứ điều 14, chương II của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

          - Căn cứ Công văn số 1072 – CV/HU ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc phòng, chống dịch Covid - 19;

          - Căn cứ Công văn số 239- CV/BTGHU ngày 26/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, Chống dịch Covid - 19;

          - Theo đề nghị của Văn Phòng Đảng uỷ.

BCH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Đội tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 xã Hoằng Lưu gồm các đồng chí có tên sau đây:
          1. Đ/c: Nguyễn Thị Vân          - ĐUV PCT HĐND       - Trưởng ban

          2. Đ/c: Lê Ngọc Hạnh              - ĐUV, PCT UBND       - Phó ban trực

          3. Đ/c: Lê Thị Thúy                 - ĐUV, CT MTTQ           - Phó ban

          4. Đ/c: Trịnh Văn Thuân                   - Trưởng trạm y tế                   - Thành viên trực

          5. Đ/c: Lê Thị Thu                             - ĐUV CT Hội Phụ nữ   - Thành viên
          6. Đ/c: Lê Huy Huyên              - CT Hội CCB                - Thành viên

          7. Đ/c: Lường Văn Thống        - CT Hội Nông Dân       - Thành viên

          8. Đ/c: Lường Thị Duyên         - Quyền BT ĐTN            - Thành viên

          9. Đ/c: Nguyễn Văn Dân          - CC Văn Hoá                - Thành viên

          10. Đ/c: Lê Duy Sự                  - Cán bộ VTTT              - Thành viên

          11 Đ/c: Lê Thị Hương              - CC VP Đảng ủy            - Thành viên

          12. Đ/c: Nguyễn Thị Thương   - BTCĐ Trường THCS - Thành viên

          13.Đ/c: Trương Thị Huyền      - PBTCĐ Trường Tiểu Học - Thành viên

          14. Đ/c: Lê Thị Tuyên             - PCT CĐ Trường MN       - Thành viên

          15. Đ/c: Nguyễn Thị Điều        - BTCĐ trường Mầm Non   - Thành viên  

Điều 2: Đội tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ theo Công văn số 239- CV/BTGHU ngày 26/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, Chống dịch COVID - 19.

Điều 3: Các Ban của đảng và các đ/c có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

            Nơi nhận:                                                                                          T/M ĐẢNG UỶ

            - Trực HĐND, UBND;                                                                               BÍ THƯ

- MTTQ và các đoàn thể;                                   

            - Như điều 1;

            - Các chi bộ;

            - Lưu VPĐU.

                                                                                                                   Lương Hữu Hoan

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc