Hoằng Lưu lập DS nam thanh niên khám tuyển NVQS năm 2021

Đăng lúc: 15:30:33 22/11/2021 (GMT+7)

Ngày 02/11/2021 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hoằng Lưu hội nghị thống nhất lập danh sách thanh niên khám tuyển tại huyện

            ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG LƯU

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoằng Lưu, ngày   02  tháng 11  năm 2021

 

DANH SÁCH CÔNG DÂN NAM TRONG ĐỘ TUỔI SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2022

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nghề Nghiệp

Quê quán

Đảng, Đoàn

Trình độ văn hóa

Họ tên bố

Họ tên mẹ

Kết quả

Hi chú

01

Đặng Ngọc Quý

 

02/7/2003

L.Ruông

P. Khê

Đoàn

12/12

Đặng Ngọc Hiển

Trịnh Thị Thiện

2

 

02

Trần  Ngọc Bắc

 

31/3/2003

L.Ruông

P. Khê

Đoàn

12/12

Trần Ngọc Phức

Lường Thị Huệ

4

 

03

Lê Duy Thắng

 

10/02/2003

L.Ruông

P. Khê

Đoàn

12/12

Lê Duy Sự

Nguyễn Thị Thu

2

 

04

Nguyễn Văn Hùng

 

03/11/2003

L.Ruông

Đ. Điều -         P Khê

Đoàn

12/12

Nguyễn Văn Trưởng

Đặng Thị Hà

2

 

05

Lê Quang Vinh

 

20/10/2003           

L.Ruông

P. Khê

Đoàn

9/12

Lê Quang Trung

Nguyễn Thị Tiến

3

 

06

Lê Duy Vương

 

17/5/2003

L.Ruông

P. Khê

Đoàn

10/12

Lê Duy Trương

Đỗ Thị Lương

4

 

07

Nguyễn Văn Tuấn

23/5/2001

L.Ruông

P. Khê

Đoàn

12/12

Nguyễn Văn Tư

Trần Thị Vẽ

3

 

08

Trần Ngọc Tú

19/05/2000

L.Ruông

P. Khê

Đoàn

9/12

Trần Ngọc Tùng

Lê Thị Hương

3

 

09

Chu Hữu Khánh

2001

L.Ruông

Phượng Ngô1

Đoàn

9/12

Chu Hữu Khoa

Hoàng Thị Gấm

1

 

10

Lê Duy Thuận

2002

L.Ruông

Phượng Ngô1

Đoàn

12/12

Lê Duy Thanh

Lê Thị Hằng

1

 

11

Lê Đức Anh Dũng

 

14/12/2003

L.Ruông

P. Ngô 2

Đoàn

9/12

Lê Duy Cừ

Lường Thị Thu

3

 

12

Lê Huy Khởi

 

18/02/2003

L.Ruông

P. Ngô 2

Đoàn

9/12

Lê Huy Cầu

Nguyễn Thị Thúy

5

 

13

Chu Hữu Xinh

 

10/02/2002

L.Ruông

P. Ngô 2

Đoàn

12/12

Chu Hữu Thọ

Nguyễn Thị Tâm 81

1

 

14

Lường Quốc Hiệp

30/01/2000

L.Ruông

P. Ngô 2

Đoàn

12/12

Lường Quốc Hội

Lê Thị Thanh 58

3

 

15

Nguyễn Văn Tùng

 

23/3/2003

L.Ruông

Ngh. Lập

Đoàn

12/12

Nguyễn Văn Sự

Lê Thị Hạnh

3

 

16

Cao Văn Trãi

19/01/2002

L.Ruông

Ngh. Lập

Đoàn

12/12

Cao Văn Sáu

Nguyễn Thị Mai

1

 

17

Trần Quốc Khánh

12/7/2001

L.Ruông

Ngh. Lập

Đoàn

12/12

Trần Đình Cốt 75

Nguyễn Thị Lý 75

2

 

18

Cao Quốc Phước

 

23/9/2003

L.Ruông

Ngh. Phú

Đoàn

12/12

Cao Quốc Bình

Cao Thị Tuyên

3

 

19

Nguyễn Văn Linh

 

19/7/2003

L.Ruông

Ngh. Phú

Đoàn

12/12

Nguyễn Minh Tâm

Lê Thị Xuân

 

5

20

Nguyễn Văn Lực

 

27/10/2002

 

L.Ruông

Ngh. Phú

Đoàn

12/12

Nguyễn Văn Sỹ

Nguyễn Thị Quyền

3

 

21

Hoàng Quốc Dự

 

12/02/2003

L.Ruông

P. Lễ

Đoàn

12/12

Hoàng Văn Tuyến

Lê Thị Hương

1

 

22

Lương Văn Thắng

 

16/7/2002

 

L.Ruông

Phục. Lễ

Đoàn

12/12

Lương Văn Hoàn 73

Nguyễn Thị Bình 75

4

 

23

Hoàng Văn Việt

15/01/2000

L.Ruông

Phục. Lễ

Đoàn

12/12

Hoàng Văn Qui

Trương Thị Đào

3

 

24

HOÀNG VĂN BÌNH

29/01/1999

L.Ruông

Phục. Lễ

Đoàn

12/12

Hoàng Văn Thanh

Lương Thị Nghị

1

 

25

Trương Văn Thọ

19/3/2003

L.Ruông

P. Lễ

Đoàn

12/12

Trương Văn Thao

Nguyễn Thị Tuyết

5

 

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐNVQS

 

 

                                                                                                                                                                CT. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

    Nguyễn Văn Thọ                                                                                                                                           Lê Ngọc Hạnh

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc