danh sách nam thanh niên khám sơ tuyển NVQS năm 2022

Đăng lúc: 07:53:50 19/10/2021 (GMT+7)

danh sách nam thanh niên khám sơ tuyển NVQS năm 2022

    UỶ BAN NHÂN DÂN

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

     XÃ HOẰNG LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

                                      Hoằng Lưu; ngày  15   tháng  10   năm 2021

 

THÔNG BÁO

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hoằng Lưu thông báo mời các đồng chí Nam thanh niên hãy thu xếp thời gian đúng 07 giờ sáng ngày 02/11/2021 có mặt tại Trạm Y Tế xã để khám Sơ tuyển NVQS năm 2022.

DANH SÁCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

TT

Họ và tên

Ngày tháng

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Đang làm gì ở đâu

Ghi chú

01

Đặng Quốc Chinh

 

20/7/2003

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

Đặng Quốc Chiên

Nguyễn Thị Tâm

 

 

03

Đặng Ngọc Quý

 

02/7/2003

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

Đặng Ngọc Hiển

Trịnh Thị Thiện

 

 

04

Trần  Ngọc Bắc

 

31/3/2003

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

Trần Ngọc Phức

Lường Thị Huệ

 

 

05

Lê Duy Thắng

 

10/02/2003

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

Lê Duy Sự

Nguyễn Thị Thu

 

 

06

Nguyễn Văn Hùng

 

03/11/2003

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

Nguyễn Văn Trưởng

Đặng Thị Hà

 

 

07

Lê Quang Vinh

 

20/10/2003         

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

Lê Quang Trung

Nguyễn Thị Tiến

 

 

08

Lê Duy Vương

 

17/5/2003

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

Lê Duy Trương

Đỗ Thị Lương

 

 

09

Nguyễn Văn Tuấn

23/5/2001

P. Khê

Nguyễn Văn Tư

Trần Thị Vẽ

 

 

10

Đặng Quốc Bắc

 

24/7/2002

 

P. Khê

Đặng Quốc Khái

Lê Thị Hoa 82

 

 

11

Trần Ngọc Tú

19/05/2000

P. Khê

Trần Ngọc Tùng

Lê Thị Hương

 

 

12

Chu Hữu Khánh

2001

Phượng Ngô1

Chu Hữu Khoa

Hoàng Thị Gấm

 

 

13

Lê Duy Thuận

2002

Phượng Ngô1

Lê Duy Thanh

Lê Thị Hằng

 

 

14

Lê Văn Mạnh

 

29/01/2003

Phượng Ngô 1

Lê Văn Bằng

Lê Thị Diệu

 

 

15

Lê Đức Anh Dũng

 

14/12/2003

Phượng Ngô 2

Lê Duy Cừ

Lường Thị Thu

 

 

16

Nguyễn Đăng Quang

 

03/5/2003

Phượng Ngô 2

Nguyễn Văn Thạch

Nguyễn Thị Vinh

 

 

17

Lê Huy Khởi

 

18/02/2003

Phượng Ngô 2

Lê Huy Cầu

Nguyễn Thị Thúy

 

 

18

Lê Huy Nguyên

 

27/8/2003

Phượng Ngô 2

Lê Huy Cao

Lê Thị Hồng

 

 

19

Lê Quang Trường

 

23/5/2003

Phượng Ngô 2

Lê Hữu Trung

Lê Thị Thơm

 

 

20

Chu Hữu Xinh

 

10/02/2002

Phượng Ngô 2

Chu Hữu Thọ

Nguyễn Thị Tâm 81

 

 

21

Lường Quang Chiến

 

10/11/2002

 

P. Ngô 2

Lường Quang Tám

Nguyễn Thị Dung 81

 

 

22

Lương Anh Tuấn

10/5/1999

P. Ngô 2

Lương Kế Tâm

Lê Thị Nhung

 

 

23

Lương Đức Hiếu

25/02/1999

P. Ngô 2

Lương Đức Hiệp

Lê Thị Hà

 

 

24

Lường Quốc Quang

29/10/2000

p. Ngô 2

Nguyễn Thị Điều

 

 

 

25

LƯỜNG KẾ HÒA

07/01/1999

P. Ngô 2

Lường Kế Điều

Hoàn Thị Thắng

 

 

26

Lường Quốc Hiệp

30/01/2000

P. Ngô 2

Lường Quốc Hội

Lê Thị Thanh 58

 

 

27

Hoàng Đình Lập

08/10/1999

P. Ngô 2

 

Hoàng Đình Hùng

Lê Thị Toán

 

 

28

Lê Huy Nhật

  2001

P. Ngô 2

 

Lê  Huy Sự

Hoàng Thị Tâm

 

 

29

Nguyễn Văn Sỹ

 

13/4/2003

Nghĩa Lập

Nguyễn Văn Toàn

Lê Thị Hoàn

 

 

30

Nguyễn Văn Tùng

 

23/3/2003

Nghĩa Lập

Nguyễn Văn Sự

Lê Thị Hạnh

 

 

31

Nguyễn Văn Cường

30/11/1999

Nghĩa Lập

Nguyễn Văn Đài

Lê Thị Quế

 

 

32

Cao Văn Trãi

19/01/2002

Nghĩa Lập

Cao Văn Sáu

Nguyễn Thị Mai

 

 

33

Cao Quốc Phước

 

23/9/2003

Nghĩa Phú

Cao Quốc Bình

Cao Thị Tuyên

 

 

34

Nguyễn Văn Linh

 

19/7/2003

Nghĩa Phú

Nguyễn Minh Tâm

Lê Thị Xuân

 

 

35

Nguyễn Văn Vinh

 

19/7/2003

Nghĩa Phú

Nguyễn Minh Tâm

Lê Thị Xuân

 

 

36

Bùi Việt Anh

 

16/9/2002

 

Nghĩa Phú

Bùi Văn Đức 1974

Lê Thị Huyền 1976

 

 

37

Nguyễn Văn Lực

 

27/10/2002

 

Ngh. Phú

Nguyễn Văn Sỹ

Nguyễn Thị Quyền

 

 

38

Trương Văn Xuân

 

05/6/2003

Phục Lễ

Trương Văn Ba

Lường Thị Dân

 

 

39

Nguyễn Tránh Tín

 

25/6/2003

Phục Lễ

Nguyễn Đăng Khoa

Lê Thị Ánh

 

 

40

Lê Văn Huy

 

02/3/2003

Phục Lễ

Lê Duy Phượng

Lê Thị Doan

 

 

41

Hoàng Quốc Dự

 

12/02/2003

Phục Lễ

Hoàng Văn Tuyến

Lê Thị Hương

 

 

42

Trương Văn Thọ

 

19/3/2003

Phục Lễ

Trương Văn Thao

Nguyễn Thị Tuyết

 

 

43

Lương Văn Thắng

 

16/7/2002

 

Phục Lễ

Lương Văn Hoàn 73

Nguyễn Thị Bình 75

 

 

44

Hoàng Văn Việt

15/01/2000

P. LỄ

Hoàng Văn Qui

Trương Thị Đào

 

 

45

HOÀNG VĂN BÌNH

29/01/1999

P. LỄ

Hoàng Văn Thanh

Lương Thị Nghị

 

 

46

Nguyễn Văn Hiếu

 

05/5/2002

 

Phục. Lễ

Nguyễn Văn Cán

Trương Thị Định

 

 

47

Hoàng Văn Hiệp

 

19/5/2002

Phục. Lễ

Hoàng Văn Niềm

Trần Thị Liên

 

 

                                                                                                                             TM. BAN CHQS XÃ

                                                                                                                                              CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Văn Thọ 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc