chính sách

Đăng lúc: 15:06:06 16/08/2021 (GMT+7)

chính sách

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Xà HOẰNG LƯU                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 


Hoằng Lưu, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:  Nhân dân, cán bộ, các đối tượng và thân nhân đối tượng

Ban CHQS xã Hoằng Lưu thông báo do thời gian Tỉnh và huyện gửi công văn gấp cho Ban CHQS xã phải thực hiện ngay nội dung sau:

Thực hiện Công văn số 2538/CT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Cục Chính trị Quân khu 4 về việc lập danh sách các đồng chí trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trên biển.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Cục Chính trị Quân khu, Phòng Chính trị yêu  cầu Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu

phối hợp với các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng trên địa bàn thuộc diện (kể cả các đồng chí đã hy sinh, từ trần) cụ thể như sau:

1. Các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tông Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các Tổng cục trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh

2. Các đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu, tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển sau đó phát triển lên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Thủ trưởng các Tổng cục.

3. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Hải quân trực tiếp chỉ đạo mở đường Hồ Chí Minh trên biển; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 759 (nay là Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân) giai đoạn từ năm 1961-1975.

4. Các đồng chí trực tiếp tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển có thành tích xuất sắc được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân..

5. Các đồng chí tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển là thương binh, liệt sĩ.

6. Bà mẹ Việt Nam anh hùng có con hy sinh trong tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

* Lưu ý: Ghi đầy đủ thông tin như mẫu của Quân khu gửi kèm công văn này, không đầy đủ thông tin thì không báo cáo.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đối tượng quan tâm, đến gặp Ban CHQS xã để đăng ký, khai báo trước  ngày 20/8/2021 để Ban CHQS xã tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định .

TM. BAN CHQS XÃ

                                                                                                          Chỉ huy trưởng

 

Nguyễn Văn Thọ

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc